Na środę (10 czerwca) na godzinę 18.00 zostało zaplanowane Walne Zebranie Sprawozdawcze KS Legionovii Legionowo. Odbędzie się ono w barze Aut, znajdującym się na terenie legionowskiego stadionu. Drugi termin zebrania to godzina 18.15.

Porządek obrad zebrania wygląda następująco: – Otwarcie obrad; – Wybór przewodniczącego obrad; – Wybór Komisji Skrutacyjnej; – Przyjęcie regulaminu i porządku obrad; – Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności klubu w roku 2019; – Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2019; – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; – Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności klubu w roku 2019, przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2019, pokrycia straty bilansowej lub podział zysku za rok 2019 i udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2019; – Wolne wnioski i zapytania; – Zamknięcie obrad.