Serocki burmistrz Sylwester Sokolnicki poinformował za pośrednictwem urzędowej strony internetowej o zakończeniu przewidzianych na ten rok prac remontowych na zaporach bocznych rzeki Bug. Wieści miał z gatunku tych dobrych.

Prace były prowadzone w ramach trzech projektów:
1.„Odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Łacha – Kania” – odbiór końcowy 6 listopada br.
2.”Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania-Popowo” – odbiór końcowy 10 grudnia br.
3.”Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rz. Narew do km 5+000 – etap I” – odbiór końcowy 10 grudnia br.

Głównym celem robót realizowanych na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej było zapobieganie zagrożeniom naturalnym i ograniczenie ich skutków, a także zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wszystkich narażonych na nie gminnych miejscowości, takich jak Cupel, Kania Nowa, Kania Polska i Nowa Wieś. Projekty były finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 proc.) i budżetu państwa (15 proc.). Koszty wykonania prac wyniosły odpowiednio: dla projektu I ponad 9 mln zł, projektu II ponad 4 mln zł i projektu III ponad 5 mln zł. Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców ma odzwierciedlenie w planach zagospodarowania przestrzennego gminy, gdyż w najnowszych opracowaniach map zagrożenia i ryzyka powodziowego tereny wyróżnionych miejscowości nie zostały ujęte jako bezpośrednio zagrożone powodzią.