Na początku lutego swoje ostatnie posiedzenie zaliczył legionowski zespół ds. rewitalizacji. Przez prawie siedem lat pełnił on rolę doradczą i konsultacyjną w sprawach związanych z rewitalizacją miasta. Choć jego misja została zakończona, prace w tej dziedzinie będą kontynuowane.

Podczas pożegnalnego spotkania zespołu jego przewodniczący oraz Prezydent Miasta Legionowo podziękowali wszystkim członkom za zaangażowanie, a także wkład w prace nad rewitalizacją. Zaowocowały one blisko pięćdziesięcioma opiniami, m.in. na temat projektów i inicjatyw realizowanych w ramach rewitalizacji, takich jak modernizacja infrastruktury, poprawa jakości przestrzeni publicznej, rozwój usług społecznych i kulturalnych, wsparcie dla aktywizacji zawodowej oraz ochrona dziedzictwa historycznego i przyrodniczego miasta. Jednym z osiągnięć zespołu było zainicjowanie projektu posadzenia w mieście 100 drzew na 100 lat niepodległości. Organizował on również spacery historyczne po obszarze rewitalizacji, przybliżające ich uczestnikom historię oraz walory Legionowa.

Ostatnim punktem posiedzenia było zapoznanie się ze stanem prac nad diagnozą do nowego gminnego programu rewitalizacji, który będzie obowiązywał od 2024 roku. Jest ona przygotowywana przez zespół zewnętrznych ekspertów analizujących aktualne problemy i potrzeby miasta, a także jego potencjał oraz możliwości rozwoju. Kiedy powstanie, będzie podstawą do opracowania planu działań na kolejne lata.

Zespół zajmujący się miejską rewitalizacją składał się z przedstawicieli różnych grup społecznych: mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, którzy wspólnie z prezydentem Romanem Smogorzewskim, a także przewodniczącym Rafałem Florczykiem podejmowali decyzje dotyczące kierunków oraz priorytetów rewitalizacji. Mimo zakończenia prac zespołu ds. rewitalizacji, sam jej proces będzie kontynuowany przez nowe podmioty, realizujące cele i zadania określone w nowym programie.