Mieszkanie w zadłużonym lokalu, również komunalnym, bywa uciążliwe dla każdego najemcy. Nie tylko dlatego, że dług cały czas pozostaje w świadomości dłużnika, ale także z tego powodu, że bardzo często mieszkanie można po prostu stracić. Brak pieniędzy, które nie trafiają do kasy zarządcy obiektu, uniemożliwia też prowadzenie w nim remontów czy modernizacji. Chcąc tego uniknąć, w Legionowie już przed blisko dekadą wyciągnięto do dłużników pomocną dłoń.

W KZB Legionowo Sp. z o.o. funkcjonuje wiele możliwości rozwiązania problemu z zadłużonym lokalem, trzeba tylko chcieć z nich skorzystać, aby uchronić siebie i swoich bliskich od utraty mieszkania. – Najemcom mieszkań komunalnych znajdujących się w zasobach spółki KZB Legionowo oferujemy skuteczną pomoc w wyjściu z zadłużenia dotyczącego opłat mieszkaniowych. Proponujemy im możliwość zawarcia ugody, a także zmniejszenia bądź całkowitego zredukowania długu w ramach programu „Odpracuj czynsz”, który funkcjonuje w porozumieniu z Urzędem Miasta Legionowo od 2013 roku – informuje prezes zarządu spółki Irena Bogucka.

Porozumienie i spłata ratalna

Pierwszą i najważniejszą formą pomocy w przypadku posiadania zaległości jest zawarcie porozumienia, które gwarantuje każdemu najemcy możliwość dalszego zamieszkiwania w swoim lokalu. Regularne, comiesięczne opłaty za lokal mieszkalny wraz z ratą porozumienia zagwarantują najemcy możliwość wyjścia z ciążącego na nim zadłużenia. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z ww. ulgi płatniczej poprzez złożenie do KZB Legionowo wniosku dotyczącego możliwości rozłożenia zaległości czynszowych na dogodne raty, załączając jednocześnie niezbędne do jego rozpatrzenia dokumenty. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji przeprowadzone zostanie postępowanie wyjaśniające, zakończone sporządzeniem porozumienia w zakresie udzielonej ulgi płatniczej. Szczegółowych informacji dotyczących wymaganych dokumentów udziela dział windykacji KZB Legionowo Sp. z o.o. pod numerem telefonu 22 766 47 24 lub drogą mailową windykacja@kzb-legionowo.pl.

Program „Odpracuj czynsz”

W celu ułatwienia spłaty zadłużenia względem Gminy Miejskiej Legionowo, reprezentowanej przez spółkę KZB Legionowo, dla dłużników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz zagrożonych utratą mieszkania w związku z zaległościami z tytułu opłat czynszowych wprowadzono możliwość ich regulowania w formie świadczenia rzeczowego. Program ma na celu m.in. wypracowanie nawyku regulowania należności czynszowych oraz wykazania gotowości do odpracowywania powstałych zaległości, zmniejszenie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Legionowo, ułatwienie regulowania zobowiązań z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, wzmocnienie rodziny i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych oraz zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej.

Na potrzeby programu za zaległości czynszowe uważa się czynsz za najem komunalnego lokalu mieszkalnego oraz opłaty niezależne od właściciela, m.in. za wodę i kanalizację, energię cieplną oraz opłatę za gaz, które uiszczane są wraz z czynszem najmu. Osoby dysponujące czasem i chęcią do pracy mogą swoje zadłużenie odpracować, wykonując drobne prace remontowe, porządkowe, konserwacyjne oraz związane z utrzymaniem zieleni. Godziny pracy są elastyczne. Co warte podkreślenia, w imieniu dłużnika pracę może wykonywać również inna osoba, np. jego krewny lub znajomy. Warto jedynie pamiętać, że przed zabraniem się do pracy osoba, z którą zawarto porozumienie, skierowana zostanie na szkolenie w niezbędnym dla danego stanowiska zakresie. Osoby pracujące nie otrzymują wynagrodzenia, zmniejsza się natomiast ich zaległość czynszowa.

Do programu może przystąpić dłużnik, który w pętli zadłużenia tkwi dłużej niż dwa miesiące. Osoba zainteresowana odpracowaniem zaległości składa do KZB Legionowo Sp. z o.o. wniosek o umożliwienie odpracowania ich w formie świadczenia rzeczowego. Wniosek dostępny jest w siedzibie spółki, a także na jej stronie internetowej. Szczegółowe zasady świadczenia rzeczowego oraz zakres pracy i wartość świadczonych czynności określa porozumienie zawarte pomiędzy KZB Legionowo Sp. z o.o. a dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty zadłużenia.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje tym, którzy mają kłopoty finansowe oraz problemy z bieżącym dokonywaniem opłat za mieszkanie. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Szczegółowych informacji dotyczących tego, kto i w jaki sposób może otrzymać dodatek mieszkaniowy, udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, tel. 22 774 08 66.