Seroccy radni ustalili ryczałtowe roczne opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych przez użytkowników domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, najmniej zapłacą ci, którzy segregują śmieci.

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, opłata ryczałtowa wyniesie 120 zł za rok, natomiast gdy odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, urzędnicy wystawią rachunek w podwójnej wysokości – 240  zł. Letnicy, którzy dotąd nie składali deklaracji, są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji w terminie do 30 listopada br. Jej wzór jest dostępny w Referacie Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji pok. nr 34, w serockim ratuszu, a także w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu: www.serock.pl. Deklarację można złożyć w kancelarii, przesłać pocztą lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w pełnej wysokości, niezależnie od okresu korzystania z nieruchomości. Pierwszą opłatę należy wnieść bez wezwania, za cały rok z góry, w terminie do 15 marca 2017 roku: przelewem na indywidualny rachunek bankowy, UMiG w Serocku lub u sołtysów wsi.