Żołnierze oraz pracownicy wojska Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu 10 marca uroczyście obchodzili 15 rocznicę wstąpienia Polski do NATO.
Polska została przyjęta do NATO 12 marca 1999 roku. To ważne wydarzenie z pewnością przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju i było sukcesem polityki międzynarodowej. Przystąpienie do Sojuszu było wynikiem 10 lat starań kolejnych rządów przy stałym sprzeciwie ZSRR, a następnie Rosji, wobec rozszerzenia paktu na wschód. Dzięki spełnieniu wielu warunków m.in. wprowadzeniu zmian organizacyjnych na wzór zachodni, osiągnięcie kompatybilności i interoperacyjności polskich sił zbrojnych z armiami zachodu, zapewnienie cywilnej kontroli nad armią oraz parlamentarnej kontroli nad siłami zbrojnymi staliśmy się członkiem Sojuszu.

W uroczystości uczestniczyła kompania honorowa wystawiona przez batalion zabezpieczenia, poczet flagowy oraz sztandarowy, żołnierze oraz pracownicy wojska zegrzyńskiego Centrum. Komendant CSŁiI pułkownik Ireneusz Fura powiedział w swoim przemówieniu do zebranych, że obecnie NATO to ważny element stabilizacji zapobiegania konfliktom, przystąpienie naszego kraju do Sojuszu to jeden z największych sukcesów Polski, która uwiarygodniła swoje członkostwo uczestnicząc w licznych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych NATO. Na zakończenie złożył zebranym najlepsze życzenia z okazji tej rocznicy. Po przemówieniu  odczytany został referat dotyczący drogi Polski do NATO i jej aktywności członkowskiej.
Uroczystość była także okazją do wręczenia aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe. W związku z objęciem stanowisk służbowych Komendant Centrum mianował na stopień chorążego: młodszego chorążego Bogdana Tyburskiego i młodszego chorążego Łukasza Pyrcza, a na stopień kaprala starszego szeregowego Roberta Andrzejuka. Na zakończenie ceremonii odbyła się defilada pododdziałów Centrum.
***
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki to ośrodek szkolenia, którego zadaniem głównym jest przygotowanie kadr łączności na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Nowoczesny sprzęt łączności i informatyki zgodny ze standardami NATO, odpowiednia infrastruktura koszarowa oraz wykwalifikowana kadra dydaktyczna sprawia, że odbywają się tutaj liczne szkolenia, w tym szczególnie ważne bo przygotowujące specjalistów do udziału w misjach poza granicami kraju.  Centrum posiada także nowoczesny Lądowy Tor Przeszkód, na którym odbyły się po raz pierwszy międzynarodowe zawody sportowo – obronny w ramach 64. Letniego Kongresu CIOR/CIOMR/NRFC. Zbudowany według standardów NATO tor jest pierwszym tego typu obiektem w Polsce.

 

Tekst kpt. Krzysztof Baran