fot. FB PPP w Legionowie

Od poniedziałku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie częściowo uchyliła ograniczenia w funkcjonowaniu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemii.

Zasadniczym celem przywracania działalności poradni jest realizacja zadań związanych z wydawaniem orzeczeń i opinii dla potrzeb edukacji, co wymaga diagnozowania dzieci i młodzieży oraz kontynuowania pracy działających w poradni zespołów orzekających.
Wprowadzone z powodu stanu epidemii ograniczenia, nakazy i zakazy służące bezpieczeństwu zdrowotnemu zostały uwzględnione przy opracowaniu obowiązujących w poradnia zasad dotyczących przyjmowania zgłoszeń, kontaktów z klientami oraz sposobów diagnozowania dzieci i młodzieży. Rodzice zainteresowani uzyskaniem orzeczenia lub opinii poradni najpierw powinni złożyć wniosek, odpowiednio – o wydanie opinii lub o wydanie orzeczenia. Na podstawie złożonego wniosku poradnia przeprowadzi postępowanie diagnostyczne, w wyniku którego wydawane będą wymienione dokumenty.

Druki wniosków dostępne są do pobrania na stronie www.ppplegionowo.pl. Wypełnione dokumenty można przesłać do pocztą: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie, ul. Jagiellońska 69, 05-120 Legionowo, wysłać e-mailem na adres poradnia@ppplegionowo.pl, przesłać za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP lub złożyć osobiście w siedzibie poradni – w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu z osobnym wejściem (na tyłach budynku).
W ciągu tygodnia od dnia zarejestrowania wniosku psycholog, pedagog lub logopeda poradni skontaktują się z wnioskodawcą telefonicznie celem ustalenia terminu przeprowadzenia wstępnej diagnozy (wywiad). W uzasadnionych przypadkach w toku postępowania w sprawie o wydanie opinii lub orzeczenia wykonywane będą na terenie poradni badania diagnostyczne. Uwzględniając okoliczności, w przygotowanych do przeprowadzania badań gabinetach zapewniono warunki odpowiadające zasadom bezpieczeństwa: przesłony z pleksi na biurkach i stolikach, odpowiednią odległość, możliwość mycia rąk w gabinecie oraz dostępność środków dezynfekcyjnych.

Dziecko powinno zgłosić się do poradni w towarzystwie jednego dorosłego opiekuna. Swobodne wejście osób z zewnątrz na teren poradni nadal pozostaje ograniczone. W każdym przypadku wizyta w poradni (w związku z badaniem lub udziałem w posiedzeniu ZO) wymagać będzie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia.
Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Pracownicy pedagogiczni poradni pełnią dyżur telefoniczny każdego dnia w godzinach 9.00-15.00 (konsultacje, porady dotyczące zgłaszanych spraw, informacje o zasadach korzystania z usług poradni), tel. 22 774 38 14.