W czwartek (11 sierpnia) opublikowano ustawę o dodatku węglowym, która dzień później weszła w życie. Stosowny wniosek dla jej beneficjentów dostępny jest już do pobrania m.in. na stronach internetowych Urzędu Miasta Legionowo oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Tak jak oczekiwali mieszkańcy, wnioski o wypłatę dodatku węglowego są przyjmowane w ratuszowym Biurze Obsługi Klienta.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł, zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego. Przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zakupiono paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie oraz Urzędzie Miasta Legionowo. Można je składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy ePUAP, a także papierowo – w Urzędzie Miasta Legionowo w Biurze Obsługi Klienta przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w godzinach: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00. Termin składania wniosków upływa 30 listopada br. Na terenie gminy Legionowo obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach 8.00-16.00 pod numerem 22 774 08 66 wew. 116, 227.