Rodzice, których dzieci nie znalazły jeszcze miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Legionowo, mogą wziąć udział w postępowaniu uzupełniającym. Warto się pospieszyć.

Uzupełniająca rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w latach 2014-2017 oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Prowadzi się ją na wniosek ich rodziców lub opiekunów prawnych. Wniosek o przyjęcie składa się do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/szkół podstawowych, które dysponują wolnymi miejscami. We wniosku o przyjęcie wskazuje się wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjne) według preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Rodzice/opiekunowie prawni korzystający z komputera i internetu wypełniają wniosek o przyjęcie w systemie informatycznym, drukują go i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Natomiast ci „analogowi” pobierają wniosek w wybranej placówce, wypełniają go odręcznie i składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność składają jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem w każdym przedszkolu lub szkole wskazanych na liście preferencji.

Złożenie wniosku o przyjęcie przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wydanie potwierdzenia przyjęcia tego wniosku przez placówkę musi zakończyć się do 22 czerwca do godz. 16.00. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli oraz szkolnych oddziałów przedszkolnych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo.