Od drugiego tygodnia marca rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę Legionowo. W pierwszej kolejności (od 1 do 7 marca) placówki zajmą się jednak deklaracjami o kontynuacji edukacji przedszkolnej. – Szacujemy, że wolnych miejsc będzie w naszych placówkach około 400. Jeżeli dla jakiegoś dziecka zabraknie miejsca, zastanowimy się, w jaki sposób mu tą opiekę przedszkolną zapewnić – informuje wiceprezydent miasta Legionowo Piotr Zadrożny.

Wnioski o przyjęcie do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane od 8 marca do 21 marca br. (do godz.16.00). Rekrutacja dotyczy dzieci urodzonych w latach 2015-2012 oraz tych, którym odroczono obowiązek szkolny. Warto zaznaczyć, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w Legionowie. Jeśli po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu dla nich miejsc w przedszkolach pozostaną wolne miejsca, wówczas mogą się o nie ubiegać rodzice lub opiekunowie prawni dzieci mieszkających poza terenem gminy. – Szacujemy, że wolnych miejsc będzie w naszych placówkach około 400. Jeżeli dla jakiegoś dziecka zabraknie miejsca, zastanowimy się, w jaki sposób mu tą opiekę przedszkolną zapewnić. Oprócz placówek, które są stricte prowadzone przez miasto, również nasza spółka prowadzi dwie placówki „Wesołe Sówki”. Tak więc jest możliwość skorzystania z ich oferty. Mimo że to placówki niepubliczne, opłaty są praktycznie identyczne jak w miejskich przedszkolach, a oferta edukacyjna i opiekuńcza jest na tym samym poziomie – informuje zastępca prezydenta Legionowa Piotr Zadrożny.

Tegoroczne postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie za pośrednictwem strony internetowej: www.legionowo.formico.pl. Oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Legionowo zostanie udostępniona 8 marca o godzinie 12.00. Zanim jednak ruszy rekrutacja rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, mają czas na złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której dziecko uczęszcza. Deklaracje będą przyjmowane w placówkach od 1 do 7 marca br. do godz. 12.00. Wzór deklaracji jest dostępny do pobrania na miejscu. Należy pamiętać, że złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w nadchodzącym roku szkolnym w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Podstawowe zasady rekrutacji

• Wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż 3 wybranych placówek.
We wniosku o przyjęcie wskazuje się wybrane miejsca według preferencji (od najbardziej do najmniej preferowanej placówki).
• Pomimo że rekrutacja prowadzona jest w systemie internetowym, to wydrukowany i wypełniony wniosek należy złożyć do pierwszej z listy wskazanych placówek. Bez tego dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji. Wnioski można też pobrać w przedszkolu/udziale przedszkolnym.
• Do wniosku składanego w placówce pierwszego wyboru należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
• W przypadku uzyskania przez kandydatów takich samych wyników w rekrutacji, o przyjęciu decyduje data i godzina potwierdzenia wniosku przez daną placówkę.

Punktacja

30 pkt – Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (oświadczenie o zamieszkaniu dziecka).

30 pkt – Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, wskazując w rozliczeniu adres zamieszkania w Legionowie (wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / informacja z Krajowego Rejestru Sądowego / kopia „Karty Legionowianina” / kopia pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzonego przez urząd skarbowy / zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania podatkowego / urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej wraz z wydrukiem pierwszej strony zeznania podatkowego).

20 pkt – Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole/zespole szkół wskazanych na pierwszej pozycji we wniosku.

20 pkt – Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub uczy się w trybie dziennym – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W przypadku rodziców uczących się należy okazać zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.

4 pkt – Rodzina dziecka jest klientem Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie (zaświadczenie wydane przez OPS o objęciu rodziny wsparciem).

4 pkt – Wskazanie przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jako placówki pierwszego wyboru.
Warto też zaznaczyć, że w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci niepełnosprawne, a także dzieci niepełnosprawnych rodziców.

Terminy:

8 – 21 marca do godz. 16.00 – czas na złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
22 marca – 11 kwietnia – weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
18 kwietnia do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
18 – 27 kwietnia do godz. 16.00 – w tym czasie rodzice lub opiekunowie powinni złożyć w placówkach pisemne oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia
7 maja do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Katarzyna Gębal