Wedle oficjalnych danych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem coraz powszechniejszym, dotykającym osób różnej płci i wieku, pochodzących ze wszystkich warstw społecznych. I właśnie z myślą o nich legionowscy radni uchwalili Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Legionowo na lata 2022-2024.

Osobami doświadczającymi rodzinnej przemocy są najczęściej kobiety i osoby zależne: dzieci, osoby okresowo lub trwale niepełnosprawne ze względu na chorobę lub wiek. Przybiera ona różne formy: od fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej, aż do zaniedbywania drugiego człowieka. To niewątpliwie najgorszy rodzaj przemocy, ponieważ sprawcą jest osoba najbliższa – członek rodziny. A to przecież na niej powinno opierać się indywidualne poczucie bezpieczeństwa. – Ochrona ofiar i uwalnianie ich spod wpływu domowego tyrana to dla nas duże wyzwanie. Głównie z uwagi na fakt, że zwykle dopiero w ostateczności decydują się one takie zjawiska zgłaszać. Dlatego też ta kwestia stanowi ogromne wyzwanie dla służb i instytucji zainteresowanych losem doświadczających przemocy osób. Warto również pamiętać, że duże znaczenie w przypadku zagrożenia domową przemocą mają działania profilaktyczne, które wprowadzone odpowiednio wcześnie, dają szansę na uniknięcie głębokiego kryzysu w rodzinie – mówią policjanci.

Jeżeli chodzi o Legionowo, funkcjonuje w nim powołany przez prezydenta miasta zespół interdyscyplinarny, który corocznie wyznacza kierunki działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także wspiera oraz koordynuje działania gminnych podmiotów w tym zakresie. Lokalny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie ma głównie za zadanie jeszcze zwiększyć ich skuteczność. Zgodnie z wyznaczonymi ramami systemu, priorytetowe jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona osób krzywdzonych – zwłaszcza dzieci, oraz doprowadzenie do odizolowania domowych agresorów i ustania przemocy w rodzinie. W jej przeciwdziałaniu miasto kładzie nacisk na kompleksowe działania, przy zaangażowaniu przedstawicieli służb mundurowych, miejskich instytucji i organizacji pozarządowych.