Gmina Serock wzbogaciła się o nową stację uzdatniania wody. W ramach inwestycji powstały między innymi budynek technologiczny SUW wraz z wyposażeniem, a także portiernia, wiata stalowa dla potrzeb Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz budynek administracyjno-biurowy.

Na terenie ukończonego właśnie obiektu znalazły się ponadto nowe urządzenia do poboru wody, dwukomorowy zbiornik wody czystej, trzykomorowy odstojnik popłuczyn, neutralizator ścieków z chlorowni, rurociągi i kanały międzyobiektowe, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, drogi wewnętrzne, parkingi, no i oczywiście ogrodzenie. Wokół budynków przebudowano dwa zjazdy publiczne oraz oświetlenie terenu. – Ta nowoczesna stacja uzdatniania zapewni mieszkańcom Serocka niezbędne dostawy wody o odpowiedniej jakości. Warto przypomnieć, że obecnie na terenie miasta znajdują się trzy stacje wodociągowe nazwane od ulic, przy których się znajdują: „Pułtuska”, „Kwiatowa” oraz „Nasielska” – informuje serocki referat przygotowania i realizacji inwestycji.
Znaczna część miasta zaopatrywana jest w wodę również z ujęcia w Wierzbicy. Ujęcie „Pułtuska” posiada dwie studnie, które po wybudowaniu nowej stacji obsłużą stadion, przyległe tereny oraz mają pracować dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpożarowego miasta. Ujęcie wody „Kwiatowa”, ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza i słabą jakość wody oraz zły stan techniczny, czeka likwidacja. Wody z SUW Wierzbica, poprzez magistralę wodociągową w ul. Tchorka, zostaną przekierowane i zwiększą zasoby wodne wsi Stasi Las, Ludwinowo Zegrzyńskie i Karolino.

Z uwagi na korzystne położenie oraz dogodne możliwości zabudowy, nowa stacja uzdatniania wody powstała na terenie „starego” ujęcia – „Nasielska”. W ramach inwestycji zostały wykonane dwie nowe studnie o wydajności 72 m3/h każda.