fot. arch.

Znane są już zasady, na podstawie których pójdą w tym roku do szkół legionowskie pierwszaki. Pomijając sanitarne równanie z kilkoma niewiadomymi, które oświata być może znów będzie miała do rozwiązania, żadnych rewolucji podczas nadchodzącej rekrutacji nie przewidziano.

Do klasy I w szkole podstawowej przyjmowane będą dzieci 7-letnie (rocznik 2014) objęte obowiązkiem szkolnym, a także dzieci 6-letnie (rocznik 2015) zgodnie z wolą rodziców, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole, albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, którym organ wykonawczy gminy wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszkają, na wniosek rodziców są przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko, do 30 kwietnia 2021 r.
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie w niej do klasy I, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Dołącza się do niego jedynie oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół podstawowych przyjmowane są w terminie 1 marca – 30 kwietnia 2021 r. Druki stosownych zgłoszeń, oświadczeń oraz wniosków rodziców dzieci będą dostępne w poszczególnych placówkach.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Decyzja o ogłoszeniu ewentualnej rekrutacji należy do dyrektora danej szkoły podstawowej. Kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu danej placówki zostały określone w uchwale Rady Miasta Legionowo z 28 lutego 2017 r. Z kolei terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/22 do klas I szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I sportowych i mistrzostwa można znaleźć w zarządzeniu Prezydenta Miasta Legionowo z 26 stycznia br.

Przy okazji warto wspomnieć, że w Szkole Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty planowane jest utworzenie jednego oddziału sportowego na poziomie klas czwartych i jednego oddziału mistrzostwa sportowego na poziomie klas siódmych. Zgodnie z art.154 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, dyrektor szkoły do końca lutego poda do publicznej wiadomości informację o sportach, w których będzie odbywało się szkolenie w tych oddziałach. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji prowadzonej do ww. oddziałów, wzór wniosku o przyjęcie oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp8.legionowo.pl.

Poprzedni artykułZ ulicy za kratki
Następny artykułJazda z planami
Waldek Siwczyński
Trudno powiedzieć, czy to wpływ zodiakalnego Koziorożca, ale lubi czasem nabić kogoś na medialne rogi. Starając się przy tym, a to coraz rzadsze zjawisko, nie nabijać w butelkę czytelników. 50-letni chłopiec starannie skrywający swe emocje. Głównie pozytywne. Posiadacz wielu cech, które dyskwalifikują go jako wzór dziennikarza. Mimo to od ponad dekady dzielnie trwa na legionowskim posterunku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here