fot. arch.

Znane są już zasady, na podstawie których pójdą w tym roku do szkół legionowskie pierwszaki. Pomijając sanitarne równanie z kilkoma niewiadomymi, które oświata być może znów będzie miała do rozwiązania, żadnych rewolucji podczas nadchodzącej rekrutacji nie przewidziano.

Do klasy I w szkole podstawowej przyjmowane będą dzieci 7-letnie (rocznik 2014) objęte obowiązkiem szkolnym, a także dzieci 6-letnie (rocznik 2015) zgodnie z wolą rodziców, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole, albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, którym organ wykonawczy gminy wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszkają, na wniosek rodziców są przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko, do 30 kwietnia 2021 r.
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie w niej do klasy I, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Dołącza się do niego jedynie oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół podstawowych przyjmowane są w terminie 1 marca – 30 kwietnia 2021 r. Druki stosownych zgłoszeń, oświadczeń oraz wniosków rodziców dzieci będą dostępne w poszczególnych placówkach.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Decyzja o ogłoszeniu ewentualnej rekrutacji należy do dyrektora danej szkoły podstawowej. Kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu danej placówki zostały określone w uchwale Rady Miasta Legionowo z 28 lutego 2017 r. Z kolei terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/22 do klas I szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I sportowych i mistrzostwa można znaleźć w zarządzeniu Prezydenta Miasta Legionowo z 26 stycznia br.

Przy okazji warto wspomnieć, że w Szkole Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty planowane jest utworzenie jednego oddziału sportowego na poziomie klas czwartych i jednego oddziału mistrzostwa sportowego na poziomie klas siódmych. Zgodnie z art.154 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, dyrektor szkoły do końca lutego poda do publicznej wiadomości informację o sportach, w których będzie odbywało się szkolenie w tych oddziałach. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji prowadzonej do ww. oddziałów, wzór wniosku o przyjęcie oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp8.legionowo.pl.

Poprzedni artykułZ ulicy za kratki
Następny artykułJazda z planami
Trudno powiedzieć, czy to wpływ zodiakalnego Koziorożca, ale lubi czasem nabić kogoś na medialne rogi. Starając się przy tym, a to coraz rzadsze zjawisko, nie nabijać w butelkę czytelników. 50-letni chłopiec starannie skrywający swe emocje. Głównie pozytywne. Posiadacz wielu cech, które dyskwalifikują go jako wzór dziennikarza. Mimo to od ponad dekady dzielnie trwa na legionowskim posterunku.