fot. arch.

We poprzedni wtorek odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami samorządów, na terenie których planowany jest przebieg poszczególnych korytarzy przyszłej drogi ekspresowej S50, stanowiącej tzw. obwodnicę aglomeracyjną stolicy. Zorganizowała je Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W trakcie spotkania przedstawiono stan zaawansowania prac nad projektem, potwierdzając, że analizowane obecnie są cztery korytarze, w obrębie których będą, jak to określają fachowcy, trasowane przyszłe koncepcje przebiegu drogi. – Na terenie gminy Serock warianty 1 i 3 oraz warianty 2 i 4 przebiegają analogicznymi trasami, co realnie powoduje, że w jej granicach wyróżnić możemy dwa warianty trasy: określane roboczo „wariantem północnym” – wykorzystującym korytarz drogi krajowej 62 i przeprawę mostową w Wierzbicy, oraz „wariantem południowym” – przewidującym budowę nowej przeprawy mostowej w rejonie Arciechowa i Serocka lub Jadwisina. Potwierdzono również, że na chwilę obecną nie są znane konkretne propozycje przebiegów trasy, które umożliwiałyby ich odniesienie do konkretnych działek – zwracają uwagę urzędnicy z gminnego referatu gospodarki gruntami planowania przestrzennego i rozwoju.

W trakcie spotkania zakomunikowano, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako preferowany wariant trasy obiera tzw. wariant południowy. To ważna deklaracja, bo jego wybór determinuje to, w jakim kierunku będą prowadzone dalsze prace analityczne i projektowe, oraz w obrębie którego opracowana zostanie koncepcja trasy drogi. Obecnie GDDKiA przystępuje do realizacji studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, w trakcie którego prowadzone będą kolejne analizy wybranego, preferowanego wariantu.

Podobnie jak w innych samorządach zainteresowanych planami Generalnej Dyrekcji, także w serockim ratuszu i wśród mieszkańców gminy nie są one przyjmowane z entuzjazmem. Istnieją ku temu oczywiście powody. – Zaproponowane rozwiązania powodują szereg obaw związanych z zachowaniem integralności wewnętrznej gminy w następstwie realizacji tej strategicznej inwestycji, wprowadzeniem wewnętrznych podziałów oraz ingerencją w najcenniejsze przyrodniczo rejony gminy – w tym dolinę Narwi i Jezioro Zegrzyńskie, a także kompleks leśny leśnictwa Zegrze, usytuowany w centralnej części gminy. Wobec powyższego niezbędne jest przyjęcie aktywnej postawy samorządu i społeczności lokalnej, wobec zaproponowanych rozwiązań – dodają seroccy urzędnicy.

W celu wypracowania spójnego stanowiska samorządów, w rejonie których planowana jest realizacja trasy, uzgodniono termin pierwszego spotkania roboczego między władzami Serocka, Radzymina i Klembowa. Ma ono nastąpić 3 lutego. Do udziału w spotkaniu będą również zaproszeni przedstawiciele kolejnych samorządów zainteresowanych sprawą. Jego pomysłodawcy mają nadzieję, że wypracowanie wspólnego stanowiska będzie wyrazem spójnych interesów występujących między poszczególnymi samorządami, co pozwoli na bardziej skuteczne działania zmierzające w kierunku wprowadzenia w przestrzeni gminnej najlepszych spośród możliwych do zastosowania rozwiązań.
oprac. WS/UMiG Serock