Każda rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym mających mniej niż 18 lat, może ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia br.

Aby móc ubiegać się o pomoc, łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 roku, podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat, nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1200 zł miesięcznie. Warunkiem jest także to, że ubiegająca się o dofinansowanie rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, ewentualnie zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł. Warunki dofinansowania zakładają, że dofinansowany przez Agencję zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 do 31 marca 2021 roku. Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia przyszłego roku. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie, to zwróci różnicę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeśli natomiast nie dostarczy jej wcale, wtedy zwróci całą kwotę. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy są zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.