W Biuletynie Informacji Publicznej można się już zapoznać z projektem budżetu Gminy Miejskiej Legionowo na 2021 r. Zaplanowane w nim przychody w wysokości ponad 313 mln zł mają pozwolić na kontynuację realizacji zadań z zakresu edukacji, bezpieczeństwa czy zdrowia publicznego. Posłużą one również do realizacji nowych oraz dokończenia już rozpoczętych inwestycji.

Główne źródło gminnego dochodu stanowią oczywiście podatki: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz inne to w sumie prawie 140 mln zł. Subwencje i dotacje celowe wyniosą z kolei 64,7 mln zł. W przyszłorocznym legionowskim budżecie na transport i łączność zaplanowano ponad 32 mln zł, w tym prawie 11 mln na lokalny transport zbiorowy. Wydatki zaplanowane na drogi gminne to 10,9 mln zł. Tradycyjnie najwięcej środków pochłoną oświata i wychowanie – 98,6 mln zł. Ochrona zdrowia to 1,8 mln, w tym prawie 320 tys. zł na lecznictwo ambulatoryjne. Na pomoc społeczną przeznaczonych zostanie 14,5 mln zł, zaś na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 25,5 mln zł.

Projekt budżetu w dużej mierze koncentruje się na dbaniu o edukację, bezpieczeństwo oraz zdrowie publiczne, w ramach którego zabezpieczono środki na przeciwdziałanie pandemii. W przyszłym roku realizowane będą m.in. rozpoczęte inwestycje – rozbudowa oraz tunel na terenie Bukowca. Urząd Miasta Legionowo ma również zabiegać o środki zewnętrzne, aby realizować kolejne zadania z tej dziedziny. – To już kolejny budżet miasta Legionowo, który przygotowałem wraz z moimi pracownikami. Ten jest wyjątkowy, ponieważ jego zarys powstawał i będzie funkcjonował w trudnym czasie pandemii. Wiąże się to z koniecznością zaciskania pasa i rezygnowania z wydatków, które nie są niezbędne – zaznacza prezydent Legionowa Roman Smogorzewski. – Musimy pamiętać, że cały czas kwestie budżetowe komplikować będzie sytuacja epidemiczna, która pociąga za sobą negatywne konsekwencje finansowe. Mimo to robimy wszystko, aby niesprzyjające warunki i ograniczone dochody nie wpływały na obniżenie jakości usług świadczonych dla mieszkańców oraz na spowolnienie dynamiki procesów inwestycyjnych. Natomiast mamy większe ambicje. Chcemy, żeby Legionowo dynamicznie się rozwijało, pomimo wpływu niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Budżet gminy powstaje w kilku następujących po sobie etapach: przyjmowania wniosków, procesu przygotowywania budżetu, a następnie jego uchwalania i wykonywania. Wysokość dochodów i wydatków zawartych w projekcie jest szacunkowa i zmienia się w ciągu roku, praktycznie na każdej sesji rady miasta.