Legionowski ratusz od lat, także finansowo, docenia wyróżniających się uczniów i studentów. Teraz ci drudzy otrzymali kolejną możliwość uzyskania wsparcia z Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.

O miejskie stypendium mogą ubiegać się studenci będący mieszkańcami Legionowa, którzy spełniają jednocześnie niżej wymienione warunki:
1. byli studentami studiów stacjonarnych w roku akademickim poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium
2. nie ukończyli 25. roku życia
3. nie powtarzali żadnego roku studiów
4. osiągający wysokie wyniki w nauce – uzyskali średnią ocen powyżej 4,7 w roku akademickim poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium z uwzględnieniem indywidualnej skali ocen stosowanej na uczelni
5. w roku akademickim poprzedzających złożenie wniosku aktywnie brali udział w:
– w programach/projektach naukowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub
– konferencjach/warsztatach/spotkaniach na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim związanych z przedmiotem studiów lub
– w przedsięwzięciach na rzecz miasta Legionowo i jego mieszkańców
6. zaliczyli I rok studiów
7. nie przebywali na urlopie, który przerywa tok studiów.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium określa rozdział II Programu Stypendialnego Gminy Legionowo stanowiący załącznik do uchwały nr V/41/2019 Rady Miasta Legionowo z 27 lutego 2019 r. Termin składania wniosków upływa 5 listopada br.
Do wniosku należy dołączyć: opis działalności naukowej i/lub społecznej kandydata do stypendium, dokumenty (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające zaangażowanie w działalność naukową lub społeczną, opinię dziekana lub opiekuna roku lub kopię wniosku o taką opinię (jeśli mimo złożenia wniosku opinii nie uzyskano), a także oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu opisującego system oceniania w przypadku stosowania innego systemu oceniania na uczelni niż tradycyjna skala ocen.