Dobiegł końca maraton rocznych zebrań sprawozdawczych wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. W ciągu 6 tygodni, przy frekwencji wynoszącej od 30 do 80 proc., odbyto 40 zebrań, podczas których właściciele lokali dokonali oceny działalności wspólnoty za 2018 rok, dotyczącej w szczególności pracy jej zarządu i administratora nieruchomości wspólnotowej. Główną rolę przy formułowaniu tych ocen odegrały wyniki finansowe wspólnoty oraz stopień realizacji zadań w zakresie planów remontowych.

W toku trwających czasem ponad 3 godziny i kończących się po 22.00 zebrań dokonano szczegółowej analizy zasadności wydatków poniesionych przez wspólnoty w roku sprawozdawczym. W wyniku podjętych uchwał przyjęto wszystkie sprawozdania finansowe, a każdy z zarządów otrzymał absolutorium za swą działalność. Niebagatelny wpływ na taką ocenę miały dodatnie wyniki finansowe wspólnot oraz – z niewielkimi wyjątkami – w pełni zrealizowane zakładane remonty. Złożyła się na to również – co podkreślali właściciele lokali – widoczna poprawa w zakresie utrzymania czystości i porządku w budynkach i na przyległych terenach. Pozytywnie oceniono działania administratora w zakresie windykacji przysługujących wspólnotom należności. W niektórych przypadkach podjęte przez spółkę KZB czynności zapobiegły utracie płynności finansowej. W dwóch przypadkach odzyskano wierzytelności na kilka dni przed licytacją lokalu, którego właściciel „zapomniał” o obowiązkach wobec pozostałych członków wspólnoty.

Przyjęte na ten rok plany gospodarcze nie spowodują zwiększenia obciążeń dla właścicieli lokali. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną – bez żadnego wyjątku – zostają na tym samym poziomie. I to pomimo wzrostu cen usług. Jest to możliwe dzięki wynegocjowaniu korzystnych stawek opłat za konserwacje instalacji budynkowych, niezmienności wynagrodzenia dla administratora, a także ustabilizowanym cenom energii elektrycznej. Tylko w jednym przypadku podniesiono zaliczkę na fundusz remontowy, co spowodowane było wykonanym w ubiegłym roku odnowieniem elewacji i wymianą pokrycia dachowego. Wszystkie zaplanowane na 2019 rok prace zostaną wykonane w ramach posiadanych przez wspólnoty środków. W większości dotyczy to remontów klatek schodowych oraz wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.

Zebrania były także okazją do dyskusji o sprawach wykraczających poza bieżące funkcjonowanie obiektów. Dotyczyły one głównie terenów przynależnych do nieruchomości wspólnotowych. Spowodowane jest to faktem, że nieruchomości prawie wszystkich wspólnot mieszkaniowych wywodzących się z mienia komunalnego wydzielono po obrysie budynków. Teren wokół nich stanowi własność gminy. Podczas zebrań wspólnot znajdujących się na osiedlu Bukowiec II ustalono, że do końca maja br. KZB Legionowo zorganizuje posiedzenie zarządów tych wspólnot, podczas którego omówione zostaną sprawy związane z zagospodarowaniem terenów leżących przy ul. Bałtyckiej, Przemysłowej i Daliowej. Właściciele lokali zainteresowani są urządzeniem na tych terenach zieleni, w tym nowymi nasadzeniami drzew, oraz budową parkingów. Część prac zamierzają wykonać w ramach inicjatyw lokalnych. Podobne zmiany przyświecają wspólnotom zlokalizowanym przy ul. Piaskowej, na dawnym osiedlu CSP.