Katarzyna Janicka nie jest już dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 w Legionowie. Powodem odwołania jej z tego stanowiska był długotrwały konflikt pomiędzy nią a kadrą pedagogiczną tej placówki. Organ prowadzący złożył też do prokuratury podejrzenie o popełnieniu przestępstwa przez byłą już dyrektor szkoły.

Konflikt w Zespole Szkół nr 3 trwał od dobrych kilku miesięcy. Oficjalna skarga na sposób zarządzania szkolą przez Katarzynę Janicką wpłynęła do prezydenta miasta Legionowo 1 lipca 2016 roku. Podpisała się pod nią 27 osób. Głównie byli to nauczyciele, ale także i pracownicy administracyjni szkoły.

Co zarzucali nauczyciele?

Kadra zarzucała dyrektor placówki między innymi nieetyczne zachowania i naruszanie dobrego imienia szkoły. Katarzyna Janicka miała też publicznie krzyczeć na nauczycieli, krytykować ich pracę, zarzucać im brak kompetencji oraz wydawać im polecenia niezgodnych z zakresem ich obowiązków. Nauczyciele zarzucali też dyrektorce niestosowanie się do uchwał Rady Pedagogicznej, podejmowanie działań mających charakter mobbingowy oraz postępowanie niezgodne z Kodeksem Pracy. Na skutek działań dyrektor Janickiej, z pracy w szkole miało zrezygnować wielu nauczycieli i pracowników administracji. W sierpniu ubiegłego roku Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 3 w Legionowie podjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku o odwołaniu Katarzyny Janickiej z funkcji dyrektora.

Kontrakt z dyrektorem

Ponieważ kuratorium negatywnie zaopiniowało odwołanie Katarzyny Janickiej z tego stanowiska w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia, a działania podejmowane przez organ prowadzący, w tym między innymi mediacje, nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, prezydent miasta zdecydował się na zawarcie kontraktu z dyrektor Janicką. Został podpisany 3 października. Dyrektor szkoły zobowiązuje się w nim między innymi do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, warsztatów z budowania zespołu w miejscu pracy i przede wszystkim do porozumienia się z protestującymi nauczycielami. W przypadku, gdyby ten kontakt nie został zrealizowany, Katarzyna Janicka zobowiązała się złożyć rezygnację wraz z końcem roku szkolnego.

Dyrektor odwołana

Po upływie prawie pół roku od podpisania kontraktu, sytuacja w szkole się niestety nie poprawiła. Konflikt pomiędzy dyrektor a nauczycielami i pracownikami administracyjnymi jak trwał, tak trwa. Dodatkowo jeszcze, na Katarzynę Janicką zaczęli się też skarżyć i rodzice. –  W związku z tyn uznaliśmy, że nie ma możliwości, aby pani dyrektor Janicka dalej pełniła tę funkcję i z dniem 28 lutego została z niej odwołana. W jej miejsce została powołana dotychczasowa wicedyrektor tej szkoły, Beata Niziołek. Będzie ona tę funkcję pełniła do końca roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia. Wszystko wskazuje na to, że w maju ogłosimy konkurs na nowego dyrektora tej szkoły, który tę funkcję objąłby od 1 września – powiedział Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa.

Popełniła przestępstwo?

Przed odwołaniem Katarzyny Janickiej, Urząd Miasta zwrócił się Mazowieckiego Kuratorium Oświaty o opinię w tej sprawie. Orzekło ono, że w przypadku szczególnie uzasadnionym organ prowadzący może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego  bez wypowiedzenia. O tym szczególnie uzasadnionym przypadku możemy przeczytać w uzasadnieniu do odwołania: „W dniu 13 lutego 2017 r. powzięto informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 3, polegającego na uzależnieniu wykonania czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej. Organ prowadzący w tej sprawie skierował do Prokuratury Rejonowej w Legionowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zawiadomienie do Rzecznika Dyscyplinarnego o przewinieniu dyscyplinarnym, o którym mowa w art. 75 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz.1379 ze zm.). Stanowi to szczególnie uzasadniony przypadek wymagający zaprzestania wykonywania funkcji Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Legionowie przez Panią Katarzynę Janicką. Ujawniony czyn Pani Katarzyny Janickiej godzi zarówno w interes szkoły jak i organu prowadzącego, uchybia godności zawodu nauczyciela oraz sprawowanej funkcji dyrektora szkoły. Nadto w dniu 16 lutego 2017 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Legionowo pismo głównego księgowego w Zespole Szkół  nr 3 wskazujące na kolejne nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki, sprowadzające się do utrudniania prowadzenia kontroli, nakłaniania do fałszowania dokumentów oraz nagrywania rozmów pracowników przez dyrektora szkoły”. – O szczegółach nie mogę mówić. W tej szkole cały czas bowiem trwa jeszcze kontrola, którą prowadzi nasz Wydział Edukacji oraz Wydział Kontroli, a dotyczy ona gospodarki finansowej tej placówki. O szczegółach zawiadomienia do prokuratury też mówić nie mogę, ale w naszej ocenie był to krok konieczny – powiedział prezydent Zadrożny.

Nagrody dla samej siebie  

Jak się okazało posunięć dyrektor Janickiej, które mogły wzbudzać poważne wątpliwości było więcej. Kontrola gospodarki finansowej gminy wykazała między innymi, że Katarzyna Janicka w październiku 2015 roku miała przyznać sobie nagrodę dyrektora szkoły, która zgodnie z przedłożonym wyjaśnieniem, została pobrana przez nią z  funduszu nagród przeznaczonego dla pracowników Zespołu Szkół nr 3 oraz dodatek za sprawowanie funkcji opiekuna stażu. Organ prowadzący zarzucił jej także zaniedbanie zadań związanych ze sprawowaniem właściwej opieki nad uczniami. Udzielono jej nawet upomnienia za brak działań związanych z zabezpieczeniem medycznym ucznia Zespołu Szkół nr 3, wobec którego zachodziło podejrzenie, że jest ofiarą przemocy fizycznej ze strony swojego ojca. „Przytoczone powyżej fakty świadczące o braku kompetencji Pani Katarzyny Janickiej w sprawowaniu funkcji Dyrektora Zespołu Szkół nr 3, a w szczególności ostatnio ujawnione informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w naszej ocenie z dużym prawdopodobieństwem mogą w krótkim czasie doprowadzić do paraliżu działalności szkoły zarówno w obszarze dydaktyczno -wychowawczym jak i administracyjno – finansowym” – czytamy w dalszej części uzasadnienia.

Katarzyna Janicka w dalszym ciągu będzie pracowała w Zespole Szkół nr 3 jako nauczyciel.

1 KOMENTARZ

  1. Podziwiam zdjęcie Janickiej na stronie gazety „Miejscowa”. „Kobieta w czerni” -czy owa czerń to żałoba po stanowisku i dochodach? Ciekawość mnie rozpiera, czy zjawi się w pracy, jako nauczyciel? a może nagle tak się rozchoruje, że pójdzie na urlop zdrowotny? To byłaby kpina prawna i lekarska w biały dzień!!!

Comments are closed.