Powiat legionowski otrzymał blisko 450 tys. złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Dobry Start”. Jego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie dla osób z pieczy zastępczej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program będzie realizowany do 31 sierpnia 2018 roku za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Projekt „Dobry Start” obejmie 40 wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego, w wieku 14-25 lat, z czego minimum 20% stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami. – Działania realizowane w ramach projektu obejmą rekrutację beneficjentów, indywidualną diagnozę potrzeb, wypracowanie ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu, treningi kompetencji społecznych, życiowych oraz wsparcie psychologiczne i psychospołeczne. Ponadto zaplanowano organizację kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe. Przewidziano też pomoc dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniającą lub odbudowującą naturalne systemy wsparcia (rodzina, społeczność lokalna). – informuje starostwo.
Projekt „Dobry Start” ma pomóc przezwyciężyć izolację tej grupy społecznej, Wychowankowie pieczy zastępczej mają zyskać właściwe kwalifikacje zawodowe, a dzięki temu większe szanse na rynku pracy.
Całkowita wartość projektu „Dobry Start” to 552 152,31 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 441 721,85 zł. Pozostałe środki w kwocie 110 430,46 zł to wkład własny Powiatu Legionowskiego.

Oprac. KG

fot.: www.powiat-legionowski.pl