Trwa sesja rady powiatu. Rozpoczęła się od trzęsienia ziemi. Rezygnację z funkcji starosty złożył Jan Grabiec. Powodem takiej decyzji była propozycja objęcie przez niego stanowiska w administracji rządowej. Przed radnymi głosowania nad odwołaniem starego i powołaniem nowego zarządu.

Po godzinie 11.00 rada powiatu przyjęła porządek obrad dzisiejszej sesji. Na wniosek starosty wprowadzono do niego dwa punkty: pkt. 10 – w sprawie rezygnacji starosty legionowskiego i pkt. 10A – w sprawie powołania starosty legionowskiego, wicestarosty i pozostałych członków zarządu (przyjęcie przez radnych rezygnacji starosty jest bowiem jednoznaczne z rezygnacją całego dotychczasowego zarządu, stąd też konieczność powołania jego całego składu – przyp. red.). Za pierwszym wnioskiem głosowało 22 radnych, 1 się wstrzymał. Za drugim – 15, 6 było przeciw. Za odrzuceniem wniosku o powołaniu nowego składu zarządu zagłosowali radni opozycji. Argumentowali to tym, że lepiej by było tę decyzję odłożyć do następnej sesji, aby mieć czas na przedyskutowanie tej sprawy. Jan Grabiec stał na stanowisku, że konieczne jest zachowanie ciągłości pracy zarządu.

Godzina 11.58: Rada przyjęła rezygnację Jana Grabca, stosunkiem głosów 16 za, 6 wstrzymujących się. Za około pół godziny ma się odbyć głosowanie nad powołaniem nowego składu zarządu.       

Godzina 12.21: Jan Grabiec zarekomendował na stanowisko starosty swojego dotychczasowego zastępcę, Roberta Wróbla. Pod wnioskiem podpisało się 15 radnych. PiS zaproponował na to stanowisko Piotra Płaciszewskiego.   

Godzina 12.45: Radni głosują nad wyborem nowego starosty.

Godzina 13.25: Robert Wróbel, dotychczasowy legionowski wicestarosta został nowym starostą. Za jego kandydaturą zagłosowało 16 radnych. Za Piotrem Płaciszewskim było sześć osób.

godzina: 13.30: Robert Wróbel, nowy legionowski starosta, na stanowisko wicestarosty zaproponował Jerzego Zaborowskiego. Na pozostałych członków zarządu powiatu zarekomendował Michała Kobrzyńskiego, Annę Gajewską i Grzegorza Kubalskiego. Trwa przygotowywanie kart do głosowania.      

Godzina 14.10: Jerzy Zaborowski został wybrany wicestarostą. W skład zarządu powiatu weszli jeszcze: Michał Kobrzyński, Anna Gajewski i Grzegorz Kubalski.