Wiadomo już kto zastąpi Lucjana Chrzanowskiego, który w kwietniu zrezygnował z pełnienia funkcji zastępcy prezydenta Legionowa. Jego miejsce zajmie Marek Pawlak, obecny jeszcze prezes miejskiej spółki KZB Legionowo.

Marek Pawlak na stanowisko zastępcy prezydenta zostanie powołany 14 maja.  Do jego obowiązków będzie należało merytorycznie nadzorowanie: Wydziału Inwestycji, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Referatu Zamówień Publicznych, Referatu Planowania Przestrzennego, Referatu Ochrony Środowiska oraz Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych. Będzie on miał także nadzór w zakresie zabezpieczania potrzeb miasta nad spółkami PWK i PEC oraz nadzór w zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym, nad spółką KZB Legionowo.

Nowy zastępca prezydenta jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia do pracy w zawodzie audytora wewnętrznego. Odbył też wiele kursów i szkoleń menadżerskich.

Zanim w 2013 r. został Dyrektorem Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, odpowiedzialnym za przygotowanie procesu przekształcenia tej jednostki w spółkę prawa handlowego – KZB Legionowo sp. z o.o. (której został później prezesem), przez 10 lat pracował na kierowniczych stanowiskach w służbie cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Zajmował się tam między innymi prowadzeniem kontroli jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności kontroli finansowych dotyczących wykorzystania dotacji budżetowych oraz kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także wydawaniem pozwoleń i zgód na lokalizację oraz realizację inwestycji infrastrukturalnych, także tych o kluczowym znaczeniu dla kraju.

Zajmował się takimi inwestycjami jak: budowa dróg krajowych i autostrad, budowa linii kolejowych i infrastruktury kolejowej, lotnisk cywilnych i inwestycji związanych z Euro 2012. Był także odpowiedzialny za zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz wydawanie pozwoleń dotyczących inwestycji prowadzonych na terenach zamkniętych.

Na razie jeszcze nie wiadomo, kto zajmie miejsce Marka Pawlaka na czele zarządu spółki KZB Legionowo.

2 KOMENTARZE

Comments are closed.