W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Najczęściej składanym zeznaniem jest PIT-37.

Podatnik wypełnia go, jeżeli uzyskał przychody: wyłącznie w Polsce, za pośrednictwem płatnika, opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności przychody:
1)ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy)
2)stosunku służbowego oraz pracy nakładczej
3)z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych)
4)świadczeń i zasiłków przedemerytalnych
5)należności z tytułu członkostwa w rolniczych
6)spółdzielniach produkcyjnych lub innych
7)spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
8)zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy)
9)ze stypendiów
10)z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia)
11)ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
12)z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Jeżeli w roku podatkowym 2014 prowadził działalność gospodarczą, czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej lub uzyskał dochody z zagranicy, lub ma obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PI T/M), a także gdy osiągnął dochody z najmu, wówczas należy rozliczyć się na formularzu PIT-36, w którym należy też wskazać przychody wymienione w punkcie pierwszym (np. wynagrodzenie ze stosunku pracy). Jeżeli dla dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej podatnik wybrał opodatkowanie jednolitą 19 proc. stawką podatku, składa wówczas odrębne zeznanie na formularzu PIT-36L. Jeżeli podatnik osiągnął przychody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (takich jak akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.), pochodnych instrumentów finansowych (kontrakty terminowe, opcje itp.) lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, składa odrębne zeznanie na formularzu PIT-38. Jeżeli podatnik dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntu), które nabył po 2008 r., składa odrębne zeznanie na formularzu PIT-39.

Podstawę opodatkowania, jak również sam podatek należy zaokrąglać do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Podatek wynosi:
1)do kwoty 85 528 – 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr.
2)ponad kwotę 85 528 – 14 839 zł 02 gr. plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł.
Jeżeli w zeznaniu wystąpi różnica między podatkiem należnym a sumą odprowadzonych zaliczek (dopłata), podatnik jest obowiązany do wpłacenia tej kwoty na rachunek swojego urzędu skarbowego, w terminie do 30 kwietnia 2015 r. Jeżeli podatnik nie zapłaci tego podatku w terminie, powstanie zaległość podatkowa, od której należy, bez wezwania urzędu skarbowego, naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę. Wypełnione zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia 2015 r. do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Zeznanie można:
1)złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym, gdzie otrzymamy potwierdzenie jego złożenia
2)nadać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
3)wrzucić do „urzędomatu” (jest to specjalne urządzenie do przyjmowania dokumentów podatkowych, wydające potwierdzenie ich przyjęcia), które mogą być umieszczone nie tylko w urzędzie skarbowym, ale także w innych miejscach, np. w urzędzie gminy
4)wysłać przez internet w formie dokumentu elektronicznego, w tym również w uproszczony sposób, tj. bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym; dowodem złożenia zeznania w formie elektronicznej jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, zawierające m.in. datę przyjęcia zeznania przez system, która decyduje o terminowości złożenia zeznania.

Termin złożenia zeznania jest tzw. terminem prawa materialnego, którego nie można przywrócić. W przypadku gdy podatnik nie złoży zeznania podatkowego w terminie, to zgodnie z ustawą z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy grozi mu odpowiedzialność karno – skarbowa, tj. może zostać ukarany za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Należy wskazać, że w razie niezłożenia deklaracji podatnik może złożyć w urzędzie skarbowym tzw. czynny żal. Powinien on jednocześnie złożyć deklarację podatkową oraz zapłacić należny podatek wraz z odsetkami od zaległości podatkowej. Należy to zrobić bezzwłocznie, ponieważ jeżeli organ podatkowy zorientuje się, że podatnik nie złożył deklaracji, to czynny żal pozostanie bezskuteczny. Warto o tym pamiętać, ponieważ w myśl art. 16 KKS skuteczne złożenie czynnego żalu chroni przed konsekwencjami karno-skarbowymi.

radca prawny Marcin Stępnik

1 KOMENTARZ

  1. Co to znaczy „ma obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci”? Mój 17-letni syn rozdawał ulotki w warszawie, ale myślałam, że sam musi złożyc pit.

Comments are closed.