Osoby niepełnosprawne to według jednej z definicji ustawowych osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych.
Każdy z nas chciałby być zdrowy, piękny, bogaty… Jednakże prawie 15 % społeczeństwa boryka się z problemami związanymi z niepełnosprawnością. Niepełnosprawnym nie tylko można się urodzić, niepełnosprawność może dotknąć każdego z NAS. Narażeni jesteśmy na choroby, których skutki mogą ograniczyć nasze zdolności fizyczne oraz psychiczne. Każdego dnia może spotkać nas nieszczęśliwy wypadek. Nie mamy na to wpływu. Nie zawsze da się przewidzieć skutki naszych zachowań. Dlatego warto większą uwagę poświęcić osobom niepełnosprawnym. Nie utrudniajmy im życia jeszcze bardziej, niż to już tak utrudnione przez niepełnosprawność. Każdy z nas może pewnego dnia potrzebować pomocy jako osoba niepełnosprawna. Dlatego szanujmy prawa osób niepełnosprawnych – pomagajmy sobie nawzajem.
Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. została przyjęta Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, w której podkreśla się, że osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Uchwała ta wymienia przykładowe prawa, jednak nie jest to katalog zamknięty uprawnień. Użycie słowa „w szczególności” pozwala przyznawać także więcej praw, lecz nie mogą one w żaden sposób dyskryminować osoby niepełnosprawnej. Uchwała wymienia, iż osoba niepełnosprawna ma prawo do:
  1)   dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
  2)   dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,
  3)   dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,
  4)   nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
  5)   pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
  6)   pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,
  7)   zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,
  8)   życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym:
–   dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,
–   swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,
–   dostępu do informacji,
–   możliwości komunikacji międzyludzkiej,
  9)   posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
  10)  pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.
     Ważne, aby powstające dokumenty miały także zastosowanie w praktyce, aby państwo, urzędy, instytucje czy społeczeństwo przestrzegali praw osób niepełnosprawnych.
    Należy także pamiętać, że osobom niepełnosprawnym przysługują pewne dodatkowe uprawnienia czy ulgi z których można skorzystać. Często jednak nie wiedząc o tym nie upominamy się o nie a nie zawsze ktoś o nich informuje. W kolejnych artykułach skupimy się właśnie na tych dodatkowych prawach, aby przybliżyć osobom niepełnosprawnych prawa, które mają za zadanie ułatwić im życie.
    Fundacja Omega Pomagamy chce włączyć się w pomoc osobom niepełnosprawnym. Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się w celu uzyskania pomocy osobiście do Fundacji Omega Pomagamy, której siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Poznańskiej 3 lok. 18, lub zadać pytanie prawnikowi za pośrednictwem poczty: kontakt@fundacja-omega.pl Fundacja służy nadto pomocą psychologa.
Fundacja Omega Pomagamy poprzez swoją stronę www.fundacja-omega.pl uruchamia nową usługę – newsletter, dzięki której bezpośrednio na skrzynkę mailową będą mogli Państwo otrzymywać wiadomości, informacje, porady związane z tematem niepełnosprawności.
Fundacja Omega Pomagamy zaprasza także do śledzenia strony internetowej Fundacji Omega Pomagamy oraz Gazety Miejscowej, w celu uzyskania informacji o prelekcjach które będą prowadzone na terenie miasta Legionowa a związanych właśnie z tematyką niepełnosprawności.

                                /Marlena Rębelska-Dyguda/