Mam 24 lata i jestem w ciąży. Mój 27 letni chłopak po tym jak dowiedział się, że będzie ojcem dziecka przestał się do mnie odzywać, nie utrzymuje ze mną jakiegokolwiek kontaktu. Pracuję, ale moja sytuacja finansowa nie jest dobra. Czy mogę żądać świadczeń pieniężnych od mojego chłopaka jeszcze przed narodzeniem się naszego dziecka?    

Jeżeli nie jesteście Państwo małżeństwem, ma Pani zgodnie z dyspozycją art. 141 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” tekst jednolity z dnia 15 czerwca 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) roszczenie w stosunku do uprawdopodobnionego ojca dziecka o pokrycie przez niego wydatków związanych z ciążą i porodem – są to wydatki, które w sposób bezpośredni wiążą się z ciążą i porodem jako normalne następstwa tych zdarzeń (np. nabycie dla dziecka wyprawki lub wózka). Ma Pani również prawo do żądania pokrycia przez ojca dziecka kosztów trzymiesięcznego Pani utrzymania w okresie porodu w tym kosztów witamin, leków, wizyt lekarskich itp. Proporcjonalny udział matki i ojca w omawianych wydatkach i stratach zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych każdego z nich.Z ważnych powodów może Pani żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące, a ponadto jeżeli wskutek ciąży lub porodu poniosła Pani inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może Pani żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat.
Za panujący w orzecznictwie i doktrynie można uznać pogląd, że matka dziecka pozamałżeńskiego może dochodzić w/w roszczeń dopiero od chwili ustalenia ojcostwa mężczyzny niebędącego jej mężem, tj. od chwili uznania przez niego dziecka albo sądowego ustalenia ojcostwa, chyba że dochodzi tych roszczeń jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa.
Jeżeli Ojciec dziecka nie zechce wyłożyć i pokryć w/w roszczeń może Pani wystąpić do Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich:
1)Po porodzie, w ciągu trzech lat od dnia porodu – z pozwem o zasądzenie wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu – gdy ojciec dziecka uznał ojcostwo.
Jeżeli natomiast ojciec dziecka nie uznaje ojcostwa – do w/w żądania należy dodać w Pozwie wniosek o ustalenie przez Sąd ojcostwa.
2)Przed urodzeniem dziecka (zgodnie z art. 142 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) z wnioskiem o zabezpieczenie przyszłego powództwa  i wyłożenie przez uwiarygodnionego ojca dziecka  odpowiedniej sumy pieniężnej na koszty utrzymania matki przez 3 miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze 3 miesiące po urodzeniu.  Warunkiem żądania o zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, jest uwiarygodnienie ojcostwa mężczyzny, przeciwko któremu żądania te są skierowane. Uwiarygodnienie sprowadza się w swej istocie do uprawdopodobnienia, że mężczyzna jest ojcem mającego się urodzić dziecka.
Termin i sposób zapłaty zabezpieczonej sumy określa Sąd. O zabezpieczeniu Sąd orzeka postanowieniem wydanym na wniosek matki po przeprowadzeniu rozprawy (art. 754 KPC). Termin płatności sum dla matki określa się ścisłą datą, a sum dla dziecka określa się datą urodzenia dziecka. W wypadku zabezpieczenia przez Sąd omawianych kwot, termin do wytoczenia właściwego powództwa o zapłatę (na mocy art. 141 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) wynosi 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka. W razie niewytoczenia powództwa w tym terminie zabezpieczenie upada – wskutek czego może powstać po stronie mężczyzny roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia.

 

Grzegorz Kuligowski
radca prawny
www.gkuligowski.pl        

 

Niniejszy artykuł  nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej. Autor nie odpowiada za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści znajdujących się powyżej. Każdy Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.