Czy szkoła może żądać ode mnie zapłaty za wymianę szyby, wybitej przez mojego 11 letniego syna na lekcji wychowania fizycznego?

Co do zasady za szkody wyrządzone przez osobę małoletnią, która nie ukończyła lat trzynastu odpowiedzialność ponoszą jej rodzice lub prawni opiekunowie. Jednakże w sytuacji opisanej powyżej zastosowanie będzie mieć przepis art. 427 § 1 KC, który stanowi iż „kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tą osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo szkoda by powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru.(…)”.

Odnosząc powyższe do analizowanej sytuacji należy jednoznacznie stwierdzić, iż podczas pobytu dzieci w szkole, nadzór wykonują nad nimi nauczyciele. W szczególności podczas zajęć sportowych (lekcja wychowania fizycznego) nauczyciele powinni w szczególny sposób wykonywać ten nadzór i czuwać nie tylko nad bezpieczeństwem powierzonym im na zajęcia dzieci, ale także nad bezpieczeństwem osób trzecich oraz przedmiotów materialnych znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu. Jeżeli zatem dziecko podczas zajęć sportowych w szkole zbiło nieumyślnie szybę, to rodzice nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wyrządzoną przez dziecko szkodę, a szkoła nie może żądać od rodziców ani zapłaty za wymianę szyby, ani przywrócenia stanu poprzedniego poprzez wymianę szyby przez rodziców.
Inaczej natomiast sytuacja wygląda, jeżeli uczeń / uczennica umyślnie wybiła szybę chcąc np. zaimponować swoim rówieśnikom, wówczas nauczyciel oraz szkoła (instytucja) wskaże, iż  uczynił zadość obowiązkowi nadzoru, a szkoda by powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru – wówczas rodzice będą zobowiązani naprawić szkodę wyrządzoną przez ich dziecko.
Abstrahując od powyższych rozważań, pamiętajmy iż szkoła (mając na uwadze szczególny charakter tej instytucji) z pewnością objęta jest stosownym ubezpieczeniem i w sytuacji zaistnienia szkód na mieniu lub na osobie zwrócić się powinna w pierwszej kolejności do swojego ubezpieczyciela, który powinien pokryć szkodę w pełnej wysokości.
                                
                                                                                                     Grzegorz Kuligowski
                                                                                                         radca prawny
                                                                                                     www.gkuligowski.pl