W dniu 1 lutego 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz.U. z 2012 r. poz. 1203). Akt ten określa m.in. obowiązki w zakresie informowania docelowych odbiorców o zużyciu energii oraz innych podstawowych zasobów przez produkty wykorzystujące energię lub wpływie tych produktów na zużycie energii.

Na mocy w/w ustawy dostawca (producent lub jego upoważniony przedstawiciel,  importer, a także osoba fizyczna lub osoba prawna, która wprowadza towar do obrotu)  są obowiązani do:
1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;
3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię.
Etykieta to nalepka lub tabliczka zawierająca informacje o klasie efektywności energetycznej oraz innych podstawowych zasobach zużywanych przez produkt wykorzystujący energię, natomiast karta to charakterystyka techniczna zawierająca informacje techniczne dotyczące produktu wykorzystującego energię. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż przepisów komentowanej ustawy nie stosuje się m.in. do produktów używanych.

Grzegorz Kuligowski
radca prawny
www.gkuligowski.pl

 

 

Autor prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Legionowie.