Kilkanaście dni temu Straż Miejska w Serocku wzięła się za kontrole posesji znajdujących się na terenie miasta i gminy. Ich działania skoncentrują się głównie na sprawdzeniu, czy mieszkańcy posiadają następujące umowy na wywóz odpadów oraz na wywóz nieczystości płynnych.

Ponadto kontrola obejmie przestrzeganie przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. Sprawdzane będą tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości (zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń), obowiązek meldunkowy (Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych), przestrzeganie regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. (uchwała nr 175/XXI /08 Rady Miejskiej w Serocku), przestrzeganie Ustawy o ochronie zwierząt, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także przestrzeganie ustawy o odpadach.